welkom bij SANABANA 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: werking en definities
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, overeenkomsten, producten en diensten en uitvoering daarvan van Sanabana.
1.2 Opdracht: het werk dat voorbereid en gedaan / uitgevoerd moet worden.
1.3 Opdrachtgever: particulier en rechtspersoon die aangeboden diensten & producten van Sanabana afnemen.
1.4 Opdrachtnemer: Sanabana financieel advies en bemiddeling (Sanabana).

Artikel 2: offerte en overeenkomst
2.1 Door het tekenen van de offerte of DVO (dienstverleningsovereenkomst van Sanabana), is de opdracht definitief geworden. Binnen drie werkdagen mag de opdrachtgever alsnog de opdracht schriftelijk annuleren.

Artikel 3: uitvoering opdracht
3.1 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, in het bedrijf, steeds op het werkterrein van opdrachtgever.
3.2 Indien en voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient opdrachtgever aan opdrachtnemer kantoorruimte/bijbehorende faciliteiten ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

Artikel 4: vergoeding, factuur en betaling
4.1 De vergoeding voor opdrachtnemer wordt berekend door het door haar overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal ingezette uren bij en voor het verrichten van de opdracht. Er kan ook als vergoeding een totaal bedrag of een periodieke betaling afgesproken worden.
4.2 Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden normaliter exclusief omzetbelasting, reis,- verblijf- en onkostenvergoedingen, tenzij het schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Facturen dienen binnen acht (8) dagen betaald te worden. In geval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

Artikel 5: wanbetaling
5.1 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van de totale betaling rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand. Daarnaast wordt vanaf 2e herinneringsbrief een bedrag van €150,00 in rekening gebracht.
5.2 Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is zijn/haar betalingsverplichtingen, wordt verantwoordelijk gehouden om alle gerechtelijke en incassokosten te vergoeden.

Artikel 6: verplichtingen
6.1 De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
6.2 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
6.3 Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Artikel 7: overmacht en staking
7.1 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijkheid bezit, bij ontbindingen van deze rechtspersoon of in andere gevallen wanneer het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door middel van een schriftelijke verklaring.
7.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, na hiertoe te zijn aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde (project) medewerkers worden veroorzaakt aan derden of aan opdrachtgever zelf.
8.2 Opdrachtnemer is geenszins aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerkers hebben aangegeven en die de opdrachtgever binden, of die op andere wijze voor deze medewerkers zijn ontstaan, tijdens de werkzaamheden bij opdrachtgever en die door opdrachtgever, of zijn personeel of andere derden binden.
8.3 Opdrachtgever zal de opdrachtnemer (projectmedewerker) van de eventuele geleden schade vrijwaren en er zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Bij mogelijke fouten en/of schades dient de opdrachtnemer binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte gesteld worden, zodat de opdrachtnemer gelegenheid krijgt daarop te reageren en het eventueel te herstellen.
8.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan tot aan het maximumbedrag in de aansprakelijkheidsverzekeringpolis per gebeurtenis is genoemd. Deze polis is op aanvraag beschikbaar.

Artikel 9: geheimhouding
9.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Artikel 10: auteursrechten
10.1 Tenzij schriftelijk anders vastgelegd is, berust de auteursrechten van de door Sanabana geleverde diensten en gemaakte producten, bij Sanabana zelf. Het direct of indirect gebruiken daarvan kan slechts geschieden met de schriftelijke toestemming van Sanabana.

Artikel 11: geschillenregeling
11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gelegen, te weten het arrondissement Rotterdam.

Artikel 12: inwerkingtreding
12.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014.